Poradíme

Využitím našich služieb získate čas a vyhnete sa zbytočným stresom.

 • legislatíva - zoznam právnych predpisov súvisiacich s nehnuteľnosťami,
 • najčastejšie otázky našich klientov.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o legislatíve, ktorá súvisí s nehnuteľnosťami, ponúkame Vám prehľadný zoznam najdôležitejších právnych predpisov týkajúcich sa nehnuteľností a nakladania s nimi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v aktuálne účinnom znení
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v aktuálne účinnom znení
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v aktuálne účinnom znení
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy  znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Viac informácii ako aj znenia právnych predpisov môžete nájsť na stránke https://www.slov-lex.sk/domov, prípadne na www.zbierka.skwww.zakon.sk

1. Aké služby poskytuje realitná kancelária Tatra ResidenceTB?

 • pripravíme Vám ponuku nehnuteľností z databázy Tatra ResidenceTBna základe vašich požiadaviek,
 • osobná účasť makléra na prehliadkach nehnuteľností a rokovaniach s tým spojených,
 • v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi na to oprávnenými (advokáti, znalci) vypracujeme Vám zmluvnú dokumentáciu k prevodu nehnuteľnosti (právne poradenstvo a oceňovania nehnuteľností),
 • pripravíme preberací protokol pri predaji a prenájme nehnuteľnosti a zabezpečíme osobnú účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti kupujúcemu alebo nájomcovi,
 • zabezpečíme osobné stretnutie s hypotekárnym špecialistom, prípadne odprezentujeme možnosti financovania nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky,
 • zabezpečíme stretnutia s notárom pri osvedčovaní podpisov,
 • sprostredkujeme stretnutie s notárom za účelom zriadenia notárskej úschovy (ak je dohodnutá platba prostredníctvom notárskej úschovy),
 • zabezpečíme služby spojené s vybavením potrebných úkonov na príslušnom katastri (katastrálnom odbore) na území Bratislavského samosprávneho kraja (výber výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy, podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam).

2. Aké poplatky musím uhradiť pri realizácií prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti?

V prípade, že si vyberiete nehnuteľnosť z ponuky realitnej kancelárie Tatra ResidenceTB, nezaplatíte žiadne poplatky spojené s prevodom práv k nehnuteľnosti. Ak si nehnuteľnosť nájdete sami a máte záujem iba o naše služby v oblasti realitného servisu a poradenstva, zaplatíte poplatky v rámci platného cenníka.

3. Aké výhody má Tatra ResidenceTB oproti iným realitným kanceláriam?

Komplexný servis pre klientov v oblasti bývania (od výberu nehnuteľnosti, cez jej financovanie až po zápis do katastra nehnuteľností) - to všetko ponúkame na jednom mieste.

4. Chcel by som kúpiť nehnuteľnosť, čo mám urobiť?

Kontaktujte nás na tel. č.: 02/5919 9100 - 9107,
Mimo pracovných hodín všetko vybavíte pohodlne cez DIALOG Live z mobilného telefónu na skrátenom čísle * 1100 alebo * TABA.
Z pevnej linky volajte na číslo 0800 00 1100. V prípade volania zo zahraničia používajte číslo +421 2 5919 1000

Prípadne napíšte Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Naši realitní makléri Vás budú kontaktovať a pomôžu Vám Váš sen zrealizovať.

5. Chcem predať nehnuteľnosť, aké doklady potrebujem?

Výpis z listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, pôdorys prevádzanej nehnuteľnosti, potvrdenie o veku stavby (pozemok – výpis z listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, územno-plánovaciu informáciu). V prípade realizácie predaja Vašej nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu, vyššie uvedené doklady zabezpečí naša spoločnosť na svoje náklady.

6. Nemám dostatok finančných prostriedkov, viete mi pomôcť?

Áno, v Tatra ResidenceTB Vám vieme zabezpečiť aj financovanie nehnuteľnosti -  prostredníctvom bankových úverov Hypotekárny úverTBAmerická hypotékaTB   poskytovaných zo strany Tatra banka, a.s. v prípade splnenia podmienok stanovených na ich poskytnutie.

TOP ponuka

MEZONET PRI POLUSE 3izb.

MEZONET PRI POLUSE 3izb.

od 280 000 EUR
 
Urban Residence

Urban Residence

od 93 750 EUR
 
Sunny Residence

Sunny Residence

od 127 710 EUR
 
Malé Krasňany

Malé Krasňany

od 76 750 EUR
 

Nenašli ste vyhovujúcu ponuku?

Kontaktujte nás a pomôžeme vám s výberom.

Kontakt

Odber noviniek

 • Poslať e-mailom
 • Zdielať

Tatra Residence

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a
ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

OK Viac informácie