Poradíme

Využitím našich služieb získate čas a vyhnete sa zbytočným stresom.

 • legislatíva - zoznam právnych predpisov súvisiacich s nehnuteľnosťami,
 • najčastejšie otázky našich klientov.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o legislatíve, ktorá súvisí s nehnuteľnosťami, ponúkame Vám prehľadný zoznam najdôležitejších právnych predpisov týkajúcich sa nehnuteľností a nakladania s nimi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v aktuálne účinnom znení
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v aktuálne účinnom znení
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, ktoré je účinné na území Slovenskej republiky
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v aktuálne účinnom znení
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy  znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Viac informácii ako aj znenia právnych predpisov môžete nájsť na stránke https://www.slov-lex.sk/domov, prípadne na www.zbierka.skwww.zakon.sk

1. Aké služby poskytuje realitná kancelária Tatra ResidenceTB?

 • pripravíme Vám ponuku nehnuteľností z databázy Tatra ResidenceTBna základe vašich požiadaviek,
 • osobná účasť makléra na prehliadkach nehnuteľností a rokovaniach s tým spojených,
 • v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi na to oprávnenými (advokáti, znalci) vypracujeme Vám zmluvnú dokumentáciu k prevodu nehnuteľnosti (právne poradenstvo a oceňovania nehnuteľností),
 • pripravíme preberací protokol pri predaji a prenájme nehnuteľnosti a zabezpečíme osobnú účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti kupujúcemu alebo nájomcovi,
 • zabezpečíme osobné stretnutie s hypotekárnym špecialistom, prípadne odprezentujeme možnosti financovania nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky,
 • zabezpečíme stretnutia s notárom pri osvedčovaní podpisov,
 • sprostredkujeme stretnutie s notárom za účelom zriadenia notárskej úschovy (ak je dohodnutá platba prostredníctvom notárskej úschovy),
 • zabezpečíme služby spojené s vybavením potrebných úkonov na príslušnom katastri (katastrálnom odbore) na území Bratislavského samosprávneho kraja (výber výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy, podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam).

2. Aké poplatky musím uhradiť pri realizácií prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti?

V prípade, že si vyberiete nehnuteľnosť z ponuky realitnej kancelárie Tatra ResidenceTB, nezaplatíte žiadne poplatky spojené s prevodom práv k nehnuteľnosti. Ak si nehnuteľnosť nájdete sami a máte záujem iba o naše služby v oblasti realitného servisu a poradenstva, zaplatíte poplatky v rámci platného cenníka.

3. Aké výhody má Tatra ResidenceTB oproti iným realitným kanceláriam?

Komplexný servis pre klientov v oblasti bývania (od výberu nehnuteľnosti, cez jej financovanie až po zápis do katastra nehnuteľností) - to všetko ponúkame na jednom mieste.

4. Chcel by som kúpiť nehnuteľnosť, čo mám urobiť?

Kontaktujte nás na tel. č.: 02/5919 9100 - 9107,
Mimo pracovných hodín všetko vybavíte pohodlne cez DIALOG Live z mobilného telefónu na skrátenom čísle * 1100 alebo * TABA.
Z pevnej linky volajte na číslo 0800 00 1100. V prípade volania zo zahraničia používajte číslo +421 2 5919 1000

Prípadne napíšte Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Naši realitní makléri Vás budú kontaktovať a pomôžu Vám Váš sen zrealizovať.

5. Chcem predať nehnuteľnosť, aké doklady potrebujem?

Výpis z listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, pôdorys prevádzanej nehnuteľnosti, potvrdenie o veku stavby (pozemok – výpis z listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, územno-plánovaciu informáciu). V prípade realizácie predaja Vašej nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu, vyššie uvedené doklady zabezpečí naša spoločnosť na svoje náklady.

6. Nemám dostatok finančných prostriedkov, viete mi pomôcť?

Áno, v Tatra ResidenceTB Vám vieme zabezpečiť aj financovanie nehnuteľnosti -  prostredníctvom bankových úverov Hypotekárny úverTBAmerická hypotékaTB   poskytovaných zo strany Tatra banka, a.s. v prípade splnenia podmienok stanovených na ich poskytnutie.

Nenašli ste vyhovujúcu ponuku?

Kontaktujte nás a pomôžeme vám s výberom.

Kontakt

Odber noviniek

 • Poslať e-mailom
 • Zdielať

Tatra Residence

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a
ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

OK Viac informácie